Tag Archives: #pheribani se samay

ଫେରିବନି ସେ ସମୟ

ସମ୍ପର୍କ ଟା ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଏ
କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୁତି କୁ ନେଇ
ଦୁଃଖ ଲାଗେ ସେଠି
ଯେବେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଅନୁଭବ ହୁଏ
କିଛି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କୁ ନେଇ..
ଅଳ୍ପ ଭାବନାରେ ହଜି ଯାଏ ମୁଁ
ମାତ୍ର ତାହା କେବଳ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ
ଜାଣିଛି ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ ସେ କ୍ଷଣ
ଏବଂ ସେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୁତି ବହୁତ୍ ଦୁଃଖ ଦେବ
ତଥାପି ମୁଁ ଇତିହାସ ର
ସେ କାଳିମା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ
ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ
ଫେରିବନି କେବେ ସେ ସମୟ କାରଣ
ସେ ମୋ ଅଭୁଲା ଇତିହାସ ଟିଏ !!!

ନୀଳମାଧବ ଭୂୟାଁ ଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ…